Register / Registreer

In order to further and maintain the values of the Forum and to translate it into practical actions as circumstances demand, it is necessary to develop a firm support base amongst all stakeholders.                         

Ten einde die waardes van die Forum te vestig, uit te bou en in die praktyk te laat grondvat soos omstandighede vereis, is dit nodig om ‘n sterk ondersteunersbasis te ontwikkel onder alle belanghebbers.

Supporting conservationist, please mark your profile; mark more than one block as is applicable;
Registreer u belangeprofiel; merk meer as een blokkie soos op u van toepassing.
    

 

Die Forum is ‘n vrywillige organisasie waarin elkeen alles doen wat sy hand vind om te doen om die Waterberg te bewaar . Dit is alles vrywillige werk en word op elkeen se eie koste gedoen.  Nietemin verg die instandhouding van die administrasie groot uitgawes wat alleen deur vrywillige bydraes befonds kan word.

The Forum is a voluntary organisation where everyone does his utmost to conserve the Waterberg. It is all voluntary work done at everyone’s own expense. Nevertheless keeping the administration going requires financial inputs by way of voluntary contributions.

Ouditeur/Auditor:          TJAART OOSTHUIZEN & KIE,        Bela-Bela             Reg. No. 964077

Bevestig asb. betaling aan/Advise payment to:  conservationforum@senco.co.za 

Besonderhede van Bankrekening                              Particulars of Bank Account

Naam/Name                                                                   Waterberg Bewaringsforum
Rekeningnommer/Account number                                236196553
Standard Bank, Bela-Bela.   Takkode/Branch Code      05304700

Dankie vir u onmisbare ondersteuning!                    Thank you for your invaluable support!